preloader

iletisim@tezhocasi.com

Tez Yazdırma Merkezi

Yüksek Lisans

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Desteği

Doktora

Doktora tezlerinde profesyonel destek

SPSS Analiz

SPSS üzerinde yapılacak her türlü analiz desteği

Araştırma Modeli Oluşturma

Araştırma modeli, araştırma probleminin en güvenilir bilimsel yolla nasıl çözüleceğini gösteren yoldur.

Araştırma modeli ile araştırma tekniği karıştırılan iki önemli kuramdır, birbirine karıştırılmaması gerekir. Bir araştırma modelinde birden çok teknik yer alabilir. Dolayısıyla, model kurma, nesneler, olgular, süreç ve sistemlerle ilgili kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri betimleme tekniğidir.

Örneğin, çalışanların öğrenen örgüt algılarının iş tatmini üzerindeki etkilerinin incelendiği bir çalışmanın modelini ele alacak olursak; öğrenen örgüt bağımlı, iş tatmini bağımsız değişken olarak incelenebilir. Çalışmada ayrıca demografik özelliklerde (yaş, cinsiyet, medeni durum vb.) modele eklenebilir. Bu araştırmada anket (Hazır Ölçekli) uygulaması yapılması planlanmaktadır ve tarama modeli kullanılabilinir.

Yapılacak araştırmanın türüne göre seçilecek modelde önemlidir. Aşağıda bazı modellere ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Tarama Modeli: Eğer bir araştırma, geçmişteki ya da halen mevcut bir olayı var olduğu şekliyle betimlemeye yönelikse, ta­rama modellerinden yararlanılır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımla­nacaksa, onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası göstermeksizin oldukları gibi gözlemleyip belirlemek gerekir. Tarama modelinin iki önemli sınırlaması vardır. Bunlardan birisi veri bulunamaması diğeri de kontrol güçlüğüdür.

Deneme Modeli: Deneme modelleri, neden sonuç ilişkilerini belirlemek amacıyla deneyi yapanın kontrolü altında, bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etkisinin gözlemlenmesine dayanmaktadır.

Karşılaştırma Modeli: Karşılaştırma modelleri ile bağımsız değişkenin olaya etki ettiği durumla etki etmediği durum karşılaş­tırılır.

Model kurmada başarılı olabilmenin bazı koşulları vardır. Bunlar:

  • Sorunun açıkça tanımlanmış olması,
  • Verilerin, bilinen ve bilinmeyenlerin belirlenmesi,
  • Sorunun özelliği ve ilgili bilim dallan ile olan bağının be­lirlenmesi,
  • Problemin analiz yoluyla basit, alt problemlere ayrılması,
  • Benzer sorunların çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi,
  • Uygun görülen çözüm yolunun (öngörülen modelin) sıkı bir mantık süzgecinden geçirilmesi, gerekir.

Detaylı bilgi almak için konu altında sorularınızı iletebilirsiniz.

2 Comments

Leave a Reply