preloader

iletisim@tezhocasi.com

Tez Yazdırma Merkezi

Yüksek Lisans

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Desteği

Doktora

Doktora tezlerinde profesyonel destek

SPSS Analiz

SPSS üzerinde yapılacak her türlü analiz desteği

Hipotez Kurma

Hipotez Nedir?

Tezli yüksek lisans ve Doktora çalışmalarında ders aşamasından sonra ortaya bir tez koymanız istenir. Konu seçiminden sonraki en önemli aşama ilgili konuya göre hipotezlerinizin belirlenmesidir.  Hipotez nedir: Hipotez en genel tanıma göre bir iddia yada savdır. Ortaya atılan iddiaların doğrulanması veya yanlışlanması için hipotez kurulur.

Hipotez Nasıl Kurulur?

Yapılacak çalışmanın hipotezleri, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin öngörülen ilişkileri belirten ifadelerdir. İlgili konu ile ilgili detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra ana hipotez oluşturulur ve ona bağlı alt hipotezler oluşturulur. Örneğin,

Ana Hipotez:

Erkeklerin Yaşam doyumları  demografik özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir.

Alt Hipotezler:

Bekar erkeklerin yaşam doyumları evli erkeklere göre daha yüksektir.

40 yaş üstü erkeklerin yaşam doyumları 40 yaş altı olanlara göre daha yüksektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsüne Bağlı Bölümlerde Hipotez Kurma

Sosyal bilimlerde genelde nicel araştırma tekniklerine uygun anket formları uygulanmaktadır. Bu bağlamada seçilen konuya ve değişkenlere uygun ölçek bulunmalıdır. Örneğin konumuz; “Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini İlişkisi” olsun.  Konuya ilişkin ölçekleri ilgili araştırmalardan edindiniz. Sıradaki aşama anket yapacağınız kuruma yönelik bir kaç maddelik demografik soru oluşturmak olacaktır. Bu sorular genellikle, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durum, gelir durumu, çalışma süresi gibi değişkenlerden oluşmaktadır. Sıradaki yapılacak işlem ise bu demografik değişkenler ile ölçekleriniz arasında kuracağınız hipotezler olacaktır.

İlgili örneğimize ilişkin kurulabilecek hipotezlerimiz aşağıdaki gibidir;

H1: Örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında ilişki bulunmaktadır.

H2: Örgütsel bağlılık cinsiyete / yaşa / medeni duruma göre anlamlı farklılık göstermektedir.

H3: İş tatmini cinsiyete / yaşa / medeni duruma göre anlamlı farklılık göstermektedir.

 

Hipotezlerimizi oluşturduk sıradaki aşama araştırma modeli oluşturma olacak. Bu konuda ilgili makalemize göz atabilirsiniz.

Fen Bilimleri Enstitüsüne Bağlı Bölümlerde Hipotez Kurma

Fen bilimlerinde farklı araştırma teknikleri uygulanmaktadır. Bu araştırmalar saha araştırmaları, laboratuvar uygulamaları, nitel yada nicel araştırmalar vs. şeklinde detaylandırılabilinir. Örneğin bir mimarlık çalışmasında son günlerde popüler olan “Kentsel Dönüşüm” üzerine bir tez yazılabilir. Bu tarz çalışmalarda kentsel dönüşüme uğramış alanlarda yaşanan değişimler nitel analiz yöntemleri ile değerlendirilebildiği gibi saha araştırması yapılarak öncesi ve sonrası verileri karşılaştırılabilinir. Bu bağlamda yapılacak analizlere göre hipotezler kurulmalıdır.

Kimya, Biyoloji gibi bölümlerde ise genellikle laboratuvar uygulamaları yapılmaktadır.  Bu bağlamda kurulacak hipotezler araştırma konusu olan deneylerin sonuçlarına ilişkin öngörüleriniz üzerine kurulmalıdır. Örneğin “Nar (Punica Granatum) ve Elma (Malus Domestica) meyvelerinin antioksidan kapasitesinin incelenmesi” adlı çalışmamızda kuracağımız hipotezler şu şekilde olabilir;

Punica Granatum’un antioksidan kapasitesi Malus Domestica’a göre daha yüksektir.

Bir Ziraat Mühendisliği öğrencisi ise genellikle tarla yada bahçe denemeleri yapmaktadır. Bazı danışman hocalar ise  laboratuvar deneylerini tercih etmektedirler. Tarla yada bahçe denemelerinde genellikle seçilen bitki üzerinden deney ve kontrol grupları oluşturularak verim öğeleri incelemeleri yapılmaktadır. farklı dozlarda gübre, büyüme düzenleyici vs. kullanılarak sonuçlar elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda kurulacak hipotezler deney grubu ile karşılaştırmalı olacak şekilde, veirm öğelerine olası etkileri ön görülerek hipotezler kurulmalıdır. Örneğin;

5 mg dozda salisilik asit uygulaması mısır bitkisinde verim artışına neden olmaktadır.

gibi..

Hipotez kurma ile ilgili sorun yaşıyorsanız konu altında sorununuzu belirtebilirsiniz, en kısa zamanda cevap vereceğiz.

 

6 Comments

Leave a Reply