preloader

iletisim@tezhocasi.com

Tez Yazdırma Merkezi

Yüksek Lisans

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Desteği

Doktora

Doktora tezlerinde profesyonel destek

SPSS Analiz

SPSS üzerinde yapılacak her türlü analiz desteği

Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri

Bilimler, araştırma metodu olarak ‘nicel’ ve ‘nitel’ olarak nitelendirilen iki tür yöntemi kullanır.

Kısaca tanıtmak gerekirse, nicel araştırma olaylar arasındaki ilişkileri tanımlamak için o konuda ilgili sayısal veriler üzerine odaklanır. Genellikle SPSS üzerinden analizleri yapılır.  Nitel araştırma ise insan davranışlarını veya deneyimlerini anlamak ve açıklamak üzere o konudaki sözcükler üzerine odaklanır. Bir başka ifadeyle söylenirse, nicel araştırma yönteminde konuya ilişkin sayısal veriler işlenirken, nitel araştırma yönteminde de sözcükler işlenir. Araştırmaların birtakım sonuçlara ve tanımlara ulaşmak için kullandığı bu verilerin türü, sonuçta, onların türünü belirlemiş olur.

1.Nicel araştırma yöntemi

Olgu ve olayları anlamak, açıklamak ve tanımlamak üzere onları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir hale getirip sunan araştırma türüdür. Nicel araştırma bir problemden yola çıkar.  Genel bir belirleme olarak şu söylenebilir: Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve nesnel olarak ortaya konabildiği araştırmaya niceliksel veya sayısal (quantitative) araştırma denmektedir.

Örneğin, biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi bilimsel alan ve konularda yapılan araştırmalar birtakım gözlem ve ölçmelere dayalı olarak gerçekleştirilir. Bu araştırma yönteminde araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemin seçimi ve oluşturulması çok önemlidir. Çünkü buradan hareketle birtakım sayısal sonuçlar elde edilecektir.

2.Nitel araştırma yöntemi

Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi yoluyla nitel veri toplama yöntemlerinin devreye sokulduğu ve olayların-olguların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül biçimde anlaşılıp açıklanmasına hedeflenmiş bir araştırma türüdür. Nitel araştırmalar başlangıç olarak bir sorudan yola çıkar. Araştırma düzenekleri, nicel araştırmalara kıyasla daha çok soyut kaynaklı olmaktadır. Bu anlamda bu yöntem kişilerin yazdıklarına, söylediklerine veya onun gözlenen davranışlarına odaklanır. Sonuçta, nitel araştırma, ilişkilerin niteliğini, işlevini ve çeşidini saptamak maksatlı olarak, sayısal olmayan gözlemler ve bunların bilimsel olarak incelenmesi ve yorumlanması demektir. Kişi ve grup davranışlarını biçimlendiren temel sebepleri anlamaya yönelik bu tür araştırmalara niteliksel (qualitative) araştırma denmektedir.

Örneğin psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları incelenir. Burada genellemenin öncelikli amaç olmadığı nitel ölçme yöntemlerinin (gözlem, görüşme) kullanıldığı görülür. Amaçsa kavram ve kuram oluşturmaya yönelik modellerdir.

Nicel ve nitel araştırmaların kendi içindeki birtakım özellik, çeşit ve teknik gibi ayrıntılarını ayrıca konu edip ele almak gerekir.

Nitel araştırma

Nicel ve nitel analiz yöntemlerinin detaylarına ilişkin bilgiler sonraki yazılarda yer alacaktır.

1 Comment

Leave a Reply