preloader

iletisim@tezhocasi.com

Tez Yazdırma Merkezi

Yüksek Lisans

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Desteği

Doktora

Doktora tezlerinde profesyonel destek

SPSS Analiz

SPSS üzerinde yapılacak her türlü analiz desteği

Tez Önerisi Nasıl Yazılır?

Lisans, yüksek lisans yada doktora eğitiminizde ders aşamaları bittikten sonra her öğrencinin bir tez yada proje hazırlaması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans ve doktora için teze başlamadan danışman hocanızın kontrolü eşliğinde enstitünüze tez önerisi vermeniz gerekmektedir. Peki nedir bu tez önerisi, nasıl yazılır?

Tez Önerisi Nasıl Yazılır?

Tez önerisi kısaca, ortaya koymak istediğiniz hipotez yada hipotezlerinizi hangi amaç ve  yöntem doğrultusunda koymak istediğinizi anlatan bir ön rapordur. Her üniversitenin talep ettiği tez önerisi taslağı farklı da olsa özü ve istenilen aynıdır. Bazı üniversiteler sadece 2 sayfalık tez önerileri kabul ederken bazılarında ise 20-30 sayfalık tez önerileri istenmektedir (tez önerisi için son derece yanlış bir sistem). Tez önerisinde olmazsa olmaz başlıklar şu şekildedir;

 • Tez/Proje Adı
 • Amaç
 • Önem
 • Problem Durumu (Problem cümlesi de ayrıca istenilebilir)
 • Hipotezler (Bazı üniversiteler amaç içerisinde de istemektedir)
 • Varsayımlar/Sayıltılar
 • Sınırlılıklar
 • Tanımlar
 • Araştırmanın Modeli
 • Evren ve Örneklem
 • Verilerin Analizi
 • Çalışma planı/takvimi

Bu başlıklar daralabilir yada çeşitlenebilir. Yukarıda üniversitelerin en çok istedikleri başlıklar derlenmiştir.

Tez/Proje Adı: Bu bölümde tezinizin genelini kapsayacak çok uzun olmamak kaydı ile akademik dille yazılmış bir tez başlığı yazmalısınız. Örneğin;

Sağlık kurumlarında hizmetkar liderliğin çalışan motivasyonuna olan etkilerinin incelenmesi

Burada önemli olan daha önceden benzer bir çalışmanın yapılıp yapılmadığının kontrolüdür. Aynı değişkenler ile aynı sektörde bir araştırma daha önceden yapılmış ise genellikle teziniz kabul görmez. Üzerinde ufak değişiklikler yapmalısınız. Değişkeninizi yada araştırma yapacağınızı kurumu değiştirebilirsiniz. Eğer ki danışman hocanız bu konuda sıkıntı çıkartmıyor ise, sadece tezin adını farklı şekilde yazmanız da (Örneğin; Hizmetkar liderliğin çalışan motivasyonu üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesi: Sağlık sektörü örneği) yeterli olacaktır. İçerik asla aynı olmamalıdır, intihale düşersiniz! Bu duruma özellikle dikkate edin.

Amaç: Tezinizi hangi amaçla yaptığınızı kısaca açıklamalısınız.Bilimsel araştırmanızda problemin nasıl çözüleceğine dair bilgiler yer almalıdır. İlk önce genel amaç verilir daha sonra ise alt amaçlar ile cevaplanması gereken sorulara yer verilmelidir.

Önem: Bu bölümde, benzer araştırmaları taramış olmanız önemlidir. Benzer araştırmalar arasında sizin araştırmanızın taşıdığı önemi vurgulamalısınız. Ayrıca ele aldığınız problem içe çözülmesi muhtemel problemler hakkında bilgi de vermelisiniz. Ele aldığınız tez konunuz ile ilgili literatürde olan eksiğe değinilmeli ve kendi araştırmanız ile bu eksiği nasıl doldurabileceğiniz belirtilmelidir.

Problem Durumu: Bu bölümde aslında tezinizin girişinde yazacağınız metnin benzerini yada aynısını yazmalısınız. Araştırma konunuzla ilgili tanımlardan yola çıkarak, değişkenler arasındaki ilişkiyi vermelisiniz. İlgili literatür ile desteklemelisiniz. Bazı üniversiteler problem durumu yazıldıktan sonra problem cümlesi istemektedirler. Problem cümlesi kısaca tez adınızın cümleleştirilmiş halidir.

Hipotezler: Bu konuda daha önceden yazdığımız makaleye göz atabilirsiniz. Aynı şekilde hipotezlerinizi belirtmelisiniz. İlgili makale için tıklayın.

Varsayımlar/Sayıltılar: Varsayım kısaca doğru olarak kabul edilen yargılardırAraştırma konunuza uygun varsayımlarınızı kısaca belirlemelisiniz.

Sınırlılıklar: Bu bölümde uygulama yapmayı planladığınız araştırma bölgenize göre sınırlılıkları belirlemelisiniz. Örneğin; Ölçekli bir çalışma yapıyorsanız, anketi uygulayacağınız tarih aralığını belirtmelisiniz. Zaman ve mekan bilgileri bu bölümde sınırlandırılmalıdır.

Araştırmanın Modeli: Bu konuda daha önceden yazdığımız makaleye göz atabilirsiniz. İlgili makale için tıklayın.

Evren ve Örneklem: Araştırmanızda uygulama yapacağınız alanda bulunan toplam kişi sayısı evreninizi oluşturmaktadır. Örneklem ise, uygulama yapmak için toplanmış yeterli çoğunluğa verilen isimdir. Örneklem belirlemek için danışman hocalarınız farklı bilgiler verse de temelde tek bir denklem ile örneklem belirlenir. Danışmanınız ile belirlediğiniz örneklem hatasına göre aşağıdaki tablo yardımı ile kaç kişiye anket uygulayacağınızın bilgisini bulabilirsiniz. Genellikle; 0.05 örneklem hatasında p=0.5, q=0.5 değeleri kullanılır. Buna göre evren büyüklüğünüz 10.000 kişi ise, en az 370 kişiye anket uygulamalısınız.

Örneklemden kaynaklı hataları en aza indirgemek isterseniz, 0.03 örneklem hatasına göre tablodan ilgili sayıya ulaşabilirsiniz.

Verilerin Analizi: Bu bölümde genellikle anketlerinizden yada yaptığınız saha araştırmasından elde ettiğiniz verileri hangi analiz yöntemleri ile yapacağınızı belirtmelisiniz. Nitel yada nicel analiz yöntemlerinden hangisi yada hangilerini yapacağınızı belirtmeli, elde edilen sonuçlara göre yapılması muhtemel yöntemleri belirlemelisiniz (t testi, ki kare, ANOVA Testi,Scheffe Testi, Duncan testi vb. gibi).

Çalışma planı/takvimi: Kısaca çalışmanızın her aşamasını ne kadar sürede tamamlayacağınızı dair bir tablo oluştumanız gerekmektedir. Bu tabloda olması gerekenler şu şekildedir;

 • Literatür taraması
 • Uygulanacak anketlerin yada saha araştırması için gerekli işlemlerin hazırlanması
 • Uygulamanın yapılması
 • Verilerin analizi
 • Tezin formata uyarlanması ve basımı gibi.

Bu başlıklar detaylandırılabilir.

Leave a Reply